เมนูหลัก

50126159Engineering Economy
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ค่าของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห์โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได้

Methods of comparison; depreciation, evaluation of replacement, analysis for making decision under risk and uncertainty, estimating income tax consequences

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29