เมนูหลัก

18120259Jewelry Making
งานรูปพรรณ
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
มีความรู้ความใจโลหะที่ใช้ทำเครื่องประดับ การใช้เครื่องมือ การหลอมโลหะ การรีดโลหะ การขึ้นรูปพรรณ การตบแต่งชิ้นงาน การขัดชิ้นงาน และการทำความสะอาด

To knowledge and understand in jewelry making, using jewelry equipment, casting, forming and finishing processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29