เมนูหลัก

791273Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 791271
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปัจจัยแปรและความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเชิงพันธุกรรม โรคและความผิดปกติที่มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน ลิพิด สเตียรอยด์ โปรตีนเบส โลหะ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ เลือด ระบบขนส่งเอ็นซัยม์ โรคจากพันธุกรรมโลหิตวิทยา จรรยาบรรณในการดูแลและการป้องกัน

Inherited variation and metabolic abnormality, diseases and disorders primarily manifest or evidence as disorders from metabolisms of thus carbohydrates, amino acids, lipids, steroids, purines and pyrimidines, metals, haem, connective tissues and muscles, blood and blood forming tissues, transport systems, circulating enzymes and protein; hereditary genetic disorders, ethical conducts in treatments and preventions

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29