เมนูหลัก

502465Chemical Engineering Equipment Design
การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2560 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2560 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การประยุกต์ใช้หลักการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อนและมวลสารในการออกแบบอุปกรณ์และการดำเนิการเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบหน่วยปฏิบัติการเฉพาะสำหรับการแยกของแข็งออกจากของไหล การออกแบบอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หลักการออกแบบเครื่องมือแยกสารในอุตสาหกรรมโดยอาศัยหลักการคำนวณโดยวิธีการขั้นสมดุลและวิธีอัตราการแพร่

Application of momentum, heat and mass transfer principles to the design and operation of chemical engineering equipments; unit operations design for solid-fluid separation; heat transfer equipment design; conceptual design of separation in industries based on step wise and rate processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29