เมนูหลัก

502462Chemical Engineering Process and Plant Design
การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 อังคาร13:00-15:50M-602MC20812W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 4 มี.ค. 2562 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
Lecture : นายรุจิภาส เชื้อจง
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
Lecture : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58 ไม่สอบปลายภาค
Course Description
หลักการในการออกแบบและสังเคราะห์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี การเลือก ระบบการทำงานของกระบวนการ โครงสร้างของ Input-output และรีไซเคิลของกระบวนการผลิต การแยกสาร การออกแบบโครงข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แผนภูมิราคาของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม การออกแบบที่มีความปลอดภัยและ ลดปริมาณของเหลือทิ้ง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โครงงานการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี

The hierarchical approach to conceptual synthesis and design of chemical processes; selection of batch/continuous processes; input-output and recycle structure of the process flowsheet; separation system; heat exchanger networks; cost diagram; preliminary process optimization; process retrofit; safety and waste minimization in process design; computer application

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29