เมนูหลัก

24510159Information Skills in Knowledge-Based Society
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , สารสนเทศศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-15:50QS1-3002QS1C1101028W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
95-38-57
95-63-32
สอบกลางภาค: Lecture : 4 ต.ค. 2560 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร K-C ห้อง K-C200
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Lecture : นางสาวธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์
Lecture : นางสาวฉัตรชุลีย์ มีทรัพย์เจริญผล
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2560 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร K-C ห้อง K-C200
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Lecture : นางสาวธนัญฉัตร เอี่ยมเพ็ชร์
Lecture : นางสาวฉัตรชุลีย์ มีทรัพย์เจริญผล
หมายเหตุ: รหัส 60 การจัดการอุตสาหกรรม/พยาธิวิทยากายวิภาค
  02 พฤหัสบดี09:00-11:50QS1-2002QS1C1251196W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
125-34-91
125-23-102
125-62-63
สอบกลางภาค: Lecture : 4 ต.ค. 2560 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Lecture : นายณรงค์ศักดิ์ ประสิว
Lecture : นางสาววิชชุลดา หนูเสริม
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2560 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Lecture : นายณรงค์ศักดิ์ ประสิว
Lecture : นางสาววิชชุลดา หนูเสริม
หมายเหตุ: รหัส 60 การจัดการโลจิสติกส์/การแสดง
  03 ศุกร์09:00-11:50QS1-4001QS1C16510362W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
สำรองให้:ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
165-8-157
165-56-109
165-34-131
สอบกลางภาค: Lecture : 4 ต.ค. 2560 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Lecture : นางสาวรินทราย แก้วมณีวัฒน์
Lecture : นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2560 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
Lecture : นางสาวสุทิชา หงษาคร
Lecture : นางปัทมา ศุภธนกร
หมายเหตุ: รหัส 60 ดนตรี/ศษ.ปฐมวัย
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  201 จันทร์13:00-15:50KB-405KBC42402W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อังสนา ธเนศานนท์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 242-40-2
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อังสนา ธเนศานนท์
Lecture : นางสาวรินทราย แก้วมณีวัฒน์
สอบปลายภาค: Lecture : 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อังสนา ธเนศานนท์
Lecture : นายสาคร ฤทธิ์มหันต์
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 4 ปี รหัส 59
  202 จันทร์17:00-19:50KB-205KBC42393W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อังสนา ธเนศานนท์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 242-39-3
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อังสนา ธเนศานนท์
Lecture : นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อังสนา ธเนศานนท์
Lecture : นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 4 ปี รหัส 59
  203 จันทร์17:00-19:50KB-204KBC43430W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) ชั้นปี 242-41-1
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
Lecture : นายณรงค์ศักดิ์ ประสิว
สอบปลายภาค: Lecture : 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
Lecture : นายณรงค์ศักดิ์ ประสิว
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ 4 ปี รหัส 59
  901 อังคาร17:00-19:50KB-203KBC37370W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ชั้นปี 135-35-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
Lecture : นางสาวบุญตา เกตุพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
Lecture : นางสาวบุญตา เกตุพันธ์
หมายเหตุ: การจัดการโลจิสติกส์ฯ 4 ปี รหัส 60
  902 ศุกร์17:00-19:50KB-203KBC40400W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ชั้นปี 135-35-0
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
Lecture : นายชาคริต ปัญจพลสกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร K-A ห้อง K-A500
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภูชิศ สถิตย์พงษ์
Lecture : นายชาคริต ปัญจพลสกุล
หมายเหตุ: การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 4 ปี รหัส 60
Course Description
บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรมจริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Role of information in Knowledge-based society; context of information in organization and daily life; information resources; search strategies; procedure for accessing information; information skills for study and research; analyzing, synthesizing, summarizing, interpreting, evaluating, arranging, citing and presenting information in various types; faire use of information; ethical creating academic work, ethics in information systems

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29