เมนูหลัก

10860660Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing
สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50N-201NC550W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
สัมมนาประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กขั้นสูง การวิพากษ์งานวิจัย สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก และการพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก

Seminar in selected issues related to advanced pediatric nursing, critique research, seminar in pediatric nursing research and development of research proposal focusing on pediatric nursing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29