เมนูหลัก

75622359Thai Bureaucracy, Public Enterprise and Public Organization
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  144 เสาร์09:00-12:00SK2-1101SK2C14140W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 114-14-0
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/1/63
  145 เสาร์09:00-12:00SK2-1101SK2C15123W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 2
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 2
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
10-10-0
10-1-9
15-1-14
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/2/62, PA/5/59
Course Description
พัฒนาการของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจไทย พลวัตรของระบบราชการ การมีส่วนร่วมของเอกชนและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การก่อตั้งและบริหารองค์การอิสระ ปัญหาและการปฏิรูประบบราชการไทย แนวโน้มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ รวมถึงการเป็นองค์การมหาชนของหน่วยงานราชการ

Development of Thai bureaucracy and public enterprises, dynamic of bureaucracy, participation of private sector and enterprise transformation, problems and Thai bureaucracy reform, trend in public enterprise transformation, the being of government-controlled organization including the being of publicly-owned establishment of government agency

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29