เมนูหลัก

75733059Clean Technology
เทคโนโลยีสะอาด
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  51 พุธ16:00-19:00SK2-1101SK2C11011W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
สำรองให้:วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 411-0-11
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน
หมายเหตุ: NRE/4/60
Course Description
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดการจัดการกระบวนการผลิตการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในหน่วยการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดและมีปริมาณสารมลพิษน้อยที่สุดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Environmental quality maintaining by clean technology, production process management, appropriate techniques selection for manufacturing with high production and less pollution, promotion and maintaining environmental sustainability

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29