เมนูหลัก

75731159Aquatic Environmental Science
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของน้ำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  51 ศุกร์09:00-12:00SK2-1101SK2C330W    
  ศุกร์13:00-16:00SK2-1405SK2C      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
สำรองให้:วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 23-3-0
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1104
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1104
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง
หมายเหตุ: NRE/2/62
Course Description
ชนิดและแหล่งกำเนิดของน้ำ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของธาตุอาหารในน้ำ เคมีในแหล่งน้ำ สาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมและการแก้ไข

Types and sources of water, hydrological cycle, nutrients cycle in water, chemicals in water resources, causes and effects of water pollution, protection, control and solution

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29