เมนูหลัก

50548559Water Resources Engineering
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 50528159, 50538359
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50CE-101CEC220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.โยธา 60
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 จันทร์13:00-15:50CE-101CEC220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.โยธา 60
Course Description
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำสำหรับการวางแผนโครงการโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ องค์ประกอบของการออกแบบโครงการเบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการน้ำสำหรับระบบลุ่มน้ำโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ โค้งกฎการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษา

Project planning; basin system analysis of planned project by modeling; preliminary design of project components; economic analysis; water management on basin systems by modeling; reservoir rule curves; case studies

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29