เมนูหลัก

60433359Packaging Design
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:50AB-421ABC24231W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิศ เสียงก้อง
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 222-0-22
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
  02 พุธ08:00-11:50AB-421ABC20200W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิศ เสียงก้อง
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 2
ปี 2 ขึ้นไป
18-1-17
20-1-19
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
  03 ศุกร์08:00-11:50AB-421ABC26251W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิศ เสียงก้อง
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 226-0-26
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 นิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)
  04 ศุกร์08:00-11:50CR1CRC23212W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 221-0-21
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 ออกแบบเซรามิกส์
  05 ศุกร์08:00-11:50AB-201ABC17170W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์รสา สุนทรายุทธ
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 317-0-17
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 61 การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  601 จันทร์13:00-16:50AB-404ABC20200W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิศ เสียงก้อง
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 220-19-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิเทศสิลป์ รหัส 62 เอกกราฟิกโฆษณาและเอกโทรทัศน์
  602 ศุกร์17:00-21:50AB-404ABC20173W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิศ เสียงก้อง
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 220-17-3
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิเทศสิลป์ รหัส 62 เอกคอมพิวเตอร์
Course Description
การออกแบบ รูปแบบและประเภทของบรรจุภัณฑ์ระดับสากล การเทียบเคียงกับประเทศไทย ประวัติบรรจุภัณฑ์ สมบัติ กระบวนการผลิต การพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

Designs, forms, and types of international packaging design, compare to Thai packaging design, history, properties, production process of packaging, develop new designs to meet with industrial standards

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29