เมนูหลัก

60814159Introduction to Ceramics and Glass
เซรามิกส์และแก้วเบื้องต้น
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-14:50CR1CRC24240W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 129-0-29
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
ความหมายของคำว่าเซรามิกส์และแก้ว ประเภทของเซรามิกส์และแก้วสมบัติของเซรามิกส์และแก้ว กระบวนการผลิตเซรามิกส์และแก้ว

The meaning of the word ceramics and glass, types of ceramics and glass, properties of ceramics and glass, processing of ceramics and glass

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29