เมนูหลัก

60814259History of Ceramics
ประวัติศาสตร์เซรามิกส์และแก้ว
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-11:50CR1CRC24213W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 123-0-23
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 63 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
ประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์และแก้ว ในดินแดนที่เป็นประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคปรับปรุงประเทศ หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลิตภัณฑ์แก้วในช่วงรัตนโกสินทร์ โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑสถาน แหล่งเตาเผาโบราณ เป็นต้น

History of ceramics and Glass in Thailand since before historic period untill developing country period or in the period of King Rama 5. There will also be study field trips to different sites, such as, museum and ancient ceramics sites

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29