เมนูหลัก

50431559Electrical Engineering Laboratory II
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 50420959
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00EE-102EEC50464W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ไฟฟ้า 60(ผู้สอนจัดสอบเอง)(ผู้ช่วยสอน วาที)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 อังคาร09:00-12:00ARR-ArrARRC40319W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ไฟฟ้า 60(ผู้สอนจัดสอบเอง)
Course Description
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป์ และการประยุกต์งานออปแอมป์ การทำงานแบบลอจิกและลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล

Semiconductor devices, diode circuits, BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, operational amplifier and its applications, logical operation and logic gates, combinational logic circuits, sequential logic circuits

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29