เมนูหลัก

60824259Kiln and Firing
เตาและการเผา
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-14:50CR1CRC23230W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 221-0-21
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเตาเผา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจำแนกชนิดของเตาเผา การควบคุมเตาเผา และเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเตา การจัดเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา

History and evolution of kilns from the past to present, identify different types of kilns, practice controlling kilns, tools, and materials that are used with kilns and firing works, as well as, how to arrange products into kilns

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29