เมนูหลัก

60825359Hand Forming
การขึ้นรูปด้วยมือ
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี07:00-11:50CR1CRC22211W    
อาจารย์ / ผู้สอน:
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 222-0-22
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 62 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยมือ เช่น แบบอิสระ การกด บีบ ขด แบบแผ่น และวิธีการแบบประติมากรรม ตลอดจนการนำผลงานมาทำการตกแต่งและเผาเคลือบ

Study and practice on hand forming techniques, such as, free style, pushing, squeezing, coiling, plating, and sculpturing. As well as, finishing and presenting techniques

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29