เมนูหลัก

60835259Glass Forming
การขึ้นรูปแก้ว
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ08:00-11:50CR1CRC22220W    
อาจารย์ / ผู้สอน:
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 3
ปี 3 ขึ้นไป
20-0-20
21-1-20
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 61 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแก้ว ประเภทของแก้วชนิดต่าง ๆ กระบวนการขึ้นรูปแก้ว การขัดและตกแต่งแก้ว

The materials used in the manufacture of glass, various types of glass, glass forming process, glass polishing and decorating process

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29