เมนูหลัก

60835559Design for Ceramics Arts
การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์07:00-11:50CR1CRC22211W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
อาจารย์บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 321-0-21
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 61 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
หลักการในการออกแบบเซรามิกส์เพื่องานสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยฝึกปฏิบัติการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

Principles of ceramic design in order to create ceramic arts, practice designing and creating ceramic works

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29