เมนูหลัก

60835659Clay and Clay Bodies
ดินและเนื้อดินปั้น
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์08:00-11:50CR2CRC22220W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ศศิธร คนทน
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 320-0-20
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 61 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
ดินและองค์ประกอบของดิน วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเซรามิกส์ประเภทที่มีความเหนียว และไม่มีความเหนียว การคำนวณสูตรเนื้อดิน การทดลองและการปรับคุณสมบัติของดิน การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความเหนียว การหดตัวและการดูดซึมน้ำ

Clay and clay elements, raw materials that use in ceramics, sticky types, and non-sticky types, calculate on clay body formulas, experimenting and adjusting the clay consistencies, testing clay qualities on stickiness, shrinkage, and water absorption

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29