เมนูหลัก

75410159Introduction Calculus
แคลคูลัสเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  45 พฤหัสบดี09:00-12:00SK2-1307SK2C40391W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 140-40-0
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
Lecture : ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
Lecture : ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
หมายเหตุ: LCM/1/63
  46 พฤหัสบดี09:00-12:00SK2-1307SK2C431W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 44-3-1
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
Lecture : ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
Lecture : ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
หมายเหตุ: LCM/4/60
  51 พุธ09:00-12:00SK2-1101SK2C20146W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
สำรองให้:วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 4
20-7-13
20-7-13
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง
หมายเหตุ: NRE/1/63, NRE/4/60
Course Description
ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต ฟังชันพหุนาม ฟังก์ชันเชิงกาลัง และฟังก์ชันลอการิทึม การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตรสัมพันธ์ การหาค่าสูงสุดต่าสุดและการเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่าสุด ปริพันธ์ไม่จากัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์ทีละส่วนและการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

Function and graph of the function, limits and continuity, derivative of algebraic function, polynomial functions, exponential functions and logarithmic functions, applications of derivative to find tangents and normal, differential, related rates, finding maximum and minimum values and plotted graphs, applied maximum and minimum problems, indefinite integral and applications, some techniques of integral integration by parts and integration by partial fractions, definite integral and applications finding area, volume, length of curve and surface, system of linear equations and matrices

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29