เมนูหลัก

75548159Seminar in Logistics and Cross-Border Trade
สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:755481, 75548159
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  451 พฤหัสบดี08:00-09:00SK2-1107SK2C11110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 411-11-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: LCM/4/60
  452 พฤหัสบดี08:00-09:00SK2-1106SK2C10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ปรียาวดี ผลเอนก
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 410-10-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: LCM/4/60
  453 พฤหัสบดี08:00-09:00SK2-1105SK2C10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เบญญาดา กระจ่างแจ้ง
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 410-10-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: LCM/4/60
  454 พฤหัสบดี08:00-09:00SK2-1101SK2C10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ญาณิน พัดโสภา
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 410-10-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: LCM/4/60
Course Description
ค้นคว้าหาประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านการค้าชายแดน หรือการค้าระหว่างประเทศ หรือโลจิสติกส์ โดยนำองค์ความรู้แต่ละด้านที่ได้เรียนมาวิเคราะห์และอภิปรายกันในชั้นเรียน

Understanding, interpreting, and presenting the interesting issues of cross border trade or international trade or logistics in the class

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29