เมนูหลัก

75611159Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 อังคาร09:00-12:00SK2-1101SK2C613922W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
60-38-22
60-1-59
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
หมายเหตุ: PA/1/63, PA/5/59
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย แนวคิดหลักในการศึกษารัฐศาสตร์ รัฐและระบบราชการ รูปแบบการปกครอง แนวความคิดทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Definitions, evolution, extents, core concepts of studying political science, state and bureaucracy, forms of government, political thought, political ideology, political institutions, comparative politics, international relations, relationship between political science and public administration

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29