เมนูหลัก

75617159Principle of Royal Socio-Economy Thoughts and Practices
หลักภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  144 เสาร์17:00-20:00SK2-1101SK2C14140W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 114-14-0
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/1/63
  145 เสาร์17:00-20:00SK2-1101SK2C15123W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 2
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 2
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
10-10-0
10-1-9
15-1-14
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/2/62, PA/5/59
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เบื้องต้น เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Primary of Concepts about the “New Theory”, sufficiency economy and other Royal Initiations concerning economic, social, political and administrative development, including operations of organization on the Royal Initiation Projects, The Royal Projects, the Royal Chitralada Project and the projects run by foundations under the Royal Patronage, problems and restrictions in transferring the royal thoughts into effective implementation and development guidelines

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29