เมนูหลัก

75622659Marketing and Customer Relations in Public Sector
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 อังคาร09:00-12:00SK2-1305SK2C28280W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 3
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 7
26-26-0
28-2-26
28-0-28
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
หมายเหตุ: PA/3/61, PA/5/59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  144 อาทิตย์17:00-20:00SK2-1101SK2C15150W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
หมายเหตุ: PA/1/63
  145 อาทิตย์17:00-20:00SK2-1101SK2C11110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
หมายเหตุ: PA/2/62
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การจำแนกประเภทของสินค้า หน้าที่ทางการตลาด และความสำคัญลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด

Meaning and importance of marketing, market segmentation, categorization of commodities, marketing function, the importance of customer relationship including other environments influencing marketing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29