เมนูหลัก

75624259Planning and Management of Public Projects
การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 จันทร์09:00-12:00SK2-1101SK2C26260W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 326-26-0
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
หมายเหตุ: PA/3/61
Course Description
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแผน แผนงาน และโครงการสาธารณะ กระบวนการโครงการสาธารณะ การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนและจัดทำโครงการสาธารณะ การอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อบริหารโครงการ การอำนวยการและการกำกับติดตามโครงการ ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและงบประมาณของโครงการ

Relationship between plans, action plans and projects, project process, initiation and preparation of projects, project approval, management for project administration, project facilitation and controlling, leadership in project management, personnel and budgetary management of a project

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29