เมนูหลัก

75632959Office Management and Procurement
การบริหารสำนักงานและการพัสดุ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 จันทร์13:00-16:00SK2-1101SK2C31301W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 3
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 7
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
26-26-0
26-1-25
31-3-28
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
หมายเหตุ: PA/3/61, PA/5/59
Course Description
การวางแผนทำงานในสำนักงาน การบริหารงานเอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในสำนักงาน รูปแบบสำนักงานอัตโนมัติ การบริหารการประชุม การบริหารพัสดุสำนักงาน และการจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

Work planning in office, the management of documentation and office managements, the form of automatic office, meeting management, logistics management and workplace environmental management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29