เมนูหลัก

75637159Research Methodology in Public Administration
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 พุธ09:00-12:00SK2-1108SK2C26260W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 3
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 7
26-26-0
26-0-26
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/3/61
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  144 อาทิตย์13:00-16:00SK2-1101SK2C15150W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/1/63
  145 อาทิตย์13:00-16:00SK2-1101SK2C11110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 2
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 2
10-10-0
10-1-9
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/2/62
Course Description
การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย

Research problem identification, research design, population and sampling, instrumental development, data collection and analysis, data report, writing research report

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29