เมนูหลัก

75637459Laws on Administrative Procedure
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 อังคาร09:00-12:00SK2-1307SK2C67643W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 4
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 7
65-63-2
67-0-67
67-1-66
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
หมายเหตุ: PA/4/60, PA/5/59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  144 เสาร์13:00-16:00SK2-1101SK2C14140W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 7
14-14-0
14-0-14
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/1/63
  145 เสาร์13:00-16:00SK2-1101SK2C12111W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบกลางภาค: Lecture : 12 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/2/62
Course Description
ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการสำคัญต่าง ๆ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

Origin and concepts of law on administrative procedure of Thailand and other countries, fundamental concept of administrative consideration process, the importance of law on administration procedure of Thailand, other significant principles of law on administration procedure and the extent of the law enforcement

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29