เมนูหลัก

77533159Directing II
การกำกับการแสดง 2
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-11:50AC1ACC871W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 3
Course Description
เทคนิคและวิธีการกำกับการแสดงละครสมัยใหม่ประเภทสมจริง หรือสัญลักษณ์นิยมมาใช้ในการกำกับการแสดง หลักและวิธีการของผู้กำกับการแสดงที่จะทำให้ละครบรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์บท การตีความ การกำกับการแสดงจากบทละครที่มีอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ฉาก การนำนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหว ดนตรี หรือเทคนิควิธีการแบบอื่นมาใช้ในการกำกับการแสดงละครของตนเอง

Technique and directing method for realistic or symbolism plays; principle and method of directing for achieving the director’s goal, script analysis, interpretation, practice of directing at least 1 scene; implementation of dance, movement, music, or other techniques into directing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29