เมนูหลัก

75645959Small and Medium Enterprise Management
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  43 พุธ13:00-16:00SK2-1108SK2C28262W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 3
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 5
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 7
26-26-0
28-0-28
28-0-28
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1108
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ ดร.อัญชลี มีบุญ
หมายเหตุ: PA/3/61, PA/5/59
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  144 อาทิตย์09:00-12:00SK2-1101SK2C15150W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/1/63
  145 อาทิตย์09:00-12:00SK2-1101SK2C10100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
สำรองให้:รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน ชั้นปี 2
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 2
10-9-1
10-1-9
สอบกลางภาค: Lecture : 13 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข
Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/2/62
Course Description
ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย การจัดทำแผนธุรกิจ และปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Difference between small and medium enterprise management, founding small enterprise, investment, finance, Operation, sale, business plan making and other problems of small enterprises including solutions for quality performance of small enterprises

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29