เมนูหลัก

77534159Community Learning Theatre
ละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:50AC1ACC1486W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 3
Course Description
รูปแบบและลักษณะของละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน การเรียนรู้ชุมชนผ่านละคร การออกแบบชุดกิจกรรมทางศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน การทำความรู้จักชุมชน การเก็บข้อมูลและการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน การสร้างละครจากต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการสร้างละครด้วยกระบวนการกลุ่ม

Characteristic and style of community learning theatre, community understanding through drama, community data collection, working with participation of community, production of theatrical work based on community culture capital; and devising theatre

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29