เมนูหลัก

60847159Arts Thesis
ศิลปนิพนธ์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต8 (2-12-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 60846159
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-16:50CR2CRC14131W    
  พฤหัสบดี08:00-18:50CR1CRC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 414-0-14
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 60 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
การค้นคว้าเฉพาะเรื่อง โดยนำความรู้เกี่ยวกับเซรามิกส์ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ทำเป็นโครงการเฉพาะบุคคล ที่มีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

Research on specific topics by bringing and integrating knowledge that have studies in the whole course, research on their own interesting topics and analyze on data they have

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29