เมนูหลัก

60846159Individual Study
การศึกษาส่วนบุคคล
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-18:50CR1CRC15150W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป14-1-13
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 60 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หรือการสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อดิน น้ำเคลือบ เทคนิค การตกแต่ง หรือแหล่งเซรามิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการขยายผลของการศึกษาให้เป็นงานศิลปนิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

Research on related ceramic design, creative ceramics, and other related topics, such as, clay, enamel, techniques, decorating, or ceramic site, topic can be extended into art thesis after the committee approves it

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29