เมนูหลัก

60845259Design for Industrial Ceramics
การออกแบบเซรามิกส์อุตสาหกรรม
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-19:50CR1CRC17161W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป14-1-13
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 60 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
หลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ในลักษณะของงานอุตสาหกรรม ขั้นตอน และกระบวนการในการออกแบบ เช่น การหาข้อมูล การเขียนแบบ การทำต้นแบบ และการผลิตผลงานจริง

Principles of ceramic design in the way of industrial products, explore processes of design, such as, research, sketch design, prototyping, and real production on the products

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29