เมนูหลัก

85325159Ball Sports 2
กลุ่มกีฬาลูกบอล 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  03 จันทร์10:00-11:50FF1FFC34331W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภราดร มีรักษ์
อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
สำรองให้:ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปี 2 ขึ้นไป0-0-0
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภราดร มีรักษ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
หมายเหตุ: รหัส 62 สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  04 จันทร์10:00-11:50FF1FFC342410W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภราดร มีรักษ์
อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
สำรองให้:ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปี 2 ขึ้นไป0-0-0
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ภราดร มีรักษ์
Lecture : อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 10:10 - 12:10 อาคาร FSS ห้อง FSS601
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
หมายเหตุ: รหัส 62 สื่อสารมวลชนทางกีฬา
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง ฟุตบอล ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล

History, development, competition goal, basic technics and play tactics, how the game is played, scoring, determination of a winner, basic rules and safety; sports of this group include football, futsal, rugby football

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29