เมนูหลัก

60835959Ceramics Glazes II
เคลือบเซรามิกส์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 60835459
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:50CR1CRC20200W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สำรองให้:คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 320-0-20
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 61 ออกแบบเซรามิกส์
Course Description
เคลือบเซรามิกส์ขั้นสูง การคำนวณและการทดลองผสมเคลือบจากสูตรเอ็มไพริคัล โดยใช้ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิบ การทำเคลือบสีลักษณะต่าง ๆ การหาค่าความแปรผันของวัตถุดิบที่มีผลต่อเคลือบ การวิเคราะห์ผลจากการทดลองและแนวทางแก้ไข

Advanced ceramic glazing process, calculate and experiment mixing glazes from empirical formula, analyze on the raw material chemistry, explore different color glazing techniques, analyze on experiment results and problem solving

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29