เมนูหลัก

85231359Leadership in Recreation and Group Relation Activity
ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00K-C200K-CC1200120W   CLOSED 
  จันทร์13:00-16:00K-C200K-CC      
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ภาคปกติ ทุกคณะ
  02 พุธ09:00-12:00K-C200K-CC1200120W   CLOSED 
  พุธ13:00-16:00K-C200K-CC      
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ภาคปกติ ทุกคณะ
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  181 จันทร์09:00-12:00K-C200K-CC40040W   CLOSED 
  จันทร์13:00-16:00K-C200K-CC      
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ภาคพิเศษ ทุกคณะ
  182 พุธ09:00-12:00K-C200K-CC40040W   CLOSED 
  พุธ13:00-16:00K-C200K-CC      
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ภาคพิเศษ ทุกคณะ
Course Description
ทฤษฎี หลักการ ความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตของผู้นำทางสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร ตลอดจนฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Theories principles meaning and background scope of leadership in recreation and group relation, the recreation leader activities and group dynamics and leadership abilities, analyzed and applied to benefit themselves and their organization, training in leadership skills activities

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29