เมนูหลัก

23446559Teaching Korean as a Foreign Language
การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50HU-SO 100HU-SOC50437W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์พัชรยา ปาลสุทธิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร KB ห้อง KB-204
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร KB ห้อง KB-204
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: มส.เกาหลี รหัส 59-60 เรียนออนไลน์ เดือนกรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือนสิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Theories, techniques, and methods of teaching Korean as a foreign language

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29