เมนูหลัก

23445259Korean-Thai Translation II
การแปลเกาหลี – ไทย 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 23435159
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC50473W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร KB ห้อง KB-204
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร KB ห้อง KB-204
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: มส.เกาหลี รหัส 59-60 เรียนออนไลน์ เดือนกรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือนสิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
การแปลเอกสารสิ่งพิมพ์หลากประเภท จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย

Practice translating different kinds of printed document from Korean into Thai with an emphasis on both accuracy and appropriateness

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29