เมนูหลัก

26510259Buddhism
พุทธศาสน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ศาสนาและปรัชญา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-14:50QS1-1001QS1C1251214W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ขันทอง วิชาเดช
สำรองให้: ทุกชั้นปี121-117-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา
Course Description
หลักคำสอนของพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคคลสังคมเกิดความสงบสุขและสันติ

Buddhist doctrines in everyday practices promotlng peace and non-violence to individuals and society

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29