เมนูหลัก

26510159Philosophy in Film
ปรัชญาในภาพยนตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ศาสนาและปรัชญา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-11:50QS1-1001QS1C1321320W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภาศิณี โกมลมิศร์
อาจารย์ ดร.พิชญรัตน์ เหมนาไลย
สำรองให้: ทุกชั้นปี121-120-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา
  02 อังคาร17:00-18:50HU-SO 101HU-SOC60537W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภาศิณี โกมลมิศร์
อาจารย์ ดร.ขันทอง วิชาเดช
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รหัส 63
Course Description
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาปรัชญาที่ปรากฏในภาพยนตร์โดยตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความจริง ความรู้ และความดี

An Analysis of philosophical problems in films based on concepts of reality, knowledge and goodness

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29