เมนูหลัก

24125159Industrial and Organizational Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC50473W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: มส.จิตวิทยา รหัส 62 เรียนที่คณะฯ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนออนไลน์เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ งานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ

History of industrial and organizational psychology, research on industrial and organizational psychology, works in human resource management, work environment, application of psychological principles in supporting work in individual, group, and organization levels

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29