เมนูหลัก

24515159Collection Development
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , สารสนเทศศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:50QS1-1001QS1C60546W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์พรทิพย์ แจ้งสว่าง
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รหัส 63 เท่านั้น
Course Description
ลักษณะ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แหล่งผลิตและเผยแพร่ การประเมินคุณค่า หลักการเลือก วิธีการดำเนินการจัดหาและจำหน่ายออก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา หลักและวิธีการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

Characteristics, types of information resources including periodicals, sources of production and publicity, assessment, selection and weeding methods, utilizing information technology in acquisition, principles and processes of information resources maintenance

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29