เมนูหลัก

85135459The Coaching Process: Principles and Practice for Basketball
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  02 อังคาร09:00-11:50BUG-2BUGC301020W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 3 ขึ้นไป30-10-20
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
หมายเหตุ: รหัส 61 วิทยาศาสตร์การกีฬา (เลือกลงกลุ่มฝึกกีฬา 1 วิชา)
Course Description
บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาบาสเกตบอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

The roles and theory of basketball coaching; application and integrations of sport science for sport training; analyze and set the training programs and skills acquisition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29