เมนูหลัก

85112859Takraw and Sepak Takraw
ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-14:50TKC-1TKCC45396W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ กันสิงห์
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ปี 1 ขึ้นไป46-39-7
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร FSS ห้อง FSS602
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ กันสิงห์
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร FSS ห้อง FSS602
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ กันสิงห์
หมายเหตุ: รหัส 63 วิทย์กีฬา (เลือกลงกลุ่มเอกลักษณ์ไทย 1 วิชา)
Course Description
ประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อ การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติ รู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

The history and basic skills of Takraw and Sepak Takraw, safety, how to choose, prepare and maintain equipment are the main objective of the class; a positive attitude toward Takraw and Sepak Takraw and using Takraw and Sepak Takraw as a way to exercise is also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29