เมนูหลัก

77115159Fundamental of Acting
พื้นฐานการแสดง
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-11:50MUPA1RCAC22175W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
สำรองให้: ทุกชั้นปี19-13-6
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา ชั้นปีที่ 1
  03 จันทร์08:00-11:50AC2ACC17170W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุมณฑา สวนผลรัตน์
อาจารย์มานพ เกษประดิษฐ์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 1
  04 จันทร์13:00-16:50AC1ACC17170W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุมณฑา สวนผลรัตน์
อาจารย์มานพ เกษประดิษฐ์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 1
  05 จันทร์17:00-20:50AC1ACC16160W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุมณฑา สวนผลรัตน์
อาจารย์มานพ เกษประดิษฐ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี16-15-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาเอกศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 1
Course Description
การเตรียมความพร้อม การผ่อนคลายของนักแสดง ด้านร่างกาย จิตใจ การทำความเข้าใจตัวตนของผู้เรียน จินตนาการ ความเชื่อ ความจริงใจในการแสดง ทัศนคติ มุมมองต่อการแสดง

Actor’s physical and mental preparation and relaxation, understanding of one’s self, imagination, belief and sincerity, attitude and perspective towards performance

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29