เมนูหลัก

20446259Corporate Communications Planning and Evaluation
การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารองค์กร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-11:50HU-SO 100HU-SOC40391W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุธิดา ชิโนดม
สำรองให้:นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 440-39-1
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-take home
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์สุธิดา ชิโนดม
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์สุธิดา ชิโนดม
หมายเหตุ: รหัส 60 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน หลักและเทคนิคการวางแผน กระบวนการวางแผน และการประเมินผล การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม เครื่องมือ สื่อและงบประมาณของแผนงานสื่อสารองค์กร การติดตาม การทบทวนและการปรับแผน

Concepts about planning; principles and techniques for planning; planning process and assessment; specification of objective, aim, activity, tools, media, and budget in corporate communication project; practice of corporate communication planning

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29