เมนูหลัก

20332959Media Convergence and Society & Culture
การหลอมรวมสื่อกับสังคมและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC45369W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
สำรองให้:นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 445-36-9
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
หมายเหตุ: รหัส 60 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
  02 อังคาร17:00-19:00QS2-300QS2C403010W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
สำรองให้:นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 4
50-12-38
50-12-38
สอบกลางภาค: Lecture : 8 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2563 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
หมายเหตุ: รหัส 60 นิเทศศาสตร์ (โปรแกรมที่ใช้ ผู้สอนจะแจ้งกับนิสิตเอง)
Course Description
อิทธิพล ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด พฤติกรรม และรูปแบบในการดำเนินชีวิตของผู้คนในมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ การสื่อสารข้ามพรมแดน การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมโลก

Influence, impact, and change of thinking process, behavior, and lifestyle of people in the society and culture in the age of media convergence; trans-border communication; communication in multi-cultural society within Southeast Asian and global contexts

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29