เมนูหลัก

24931159Culture and Marketing
วัฒนธรรมกับการตลาด
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50HU-SO 100HU-SOC60582W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
Lecture : นางสาววรี สกุลนิรันดร
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร HU-SO ห้อง HU-SO 100
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
หมายเหตุ: กจก.ทรัพยากรวัฒนธรรม รหัส 62 เรียนที่คณะฯ เดือน กรกฏาคม/กันยายน และ เรียนออนไลน์เดือน สิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อหลักการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย เป็นต้น

The importance of cultural relations to the principles of marketing, product or service, pricing, distribution, promotions

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29